آماده عقد قرارداد با ادارات ، آموزشگاه ها و شرکت ها خصوصی با شرایط ویژه هستیم